Postupak pritužbi

Ovaj žalbeni postupak pripremljen je u skladu s odredbama Zakona br. 89/2012 Col., Građanskog zakonika i Zakona br. 634/1992 Coll., Zakon o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu "Zakon") i primjenjuje se na robu široke potrošnje (u daljnjem tekstu "Roba"), za koju se ostvaruju prava Kupca iz odgovornosti za nedostatke tijekom jamstvenog roka (u daljnjem tekstu "Pritužbe").

Potrošač je svaka osoba koja izvan djelokruga svoje poslovne djelatnosti ili izvan djelokruga samostalnog obavljanja struke sklopi ugovor s poduzetnikom ili na drugi način s njim posluje.

Prodavač Ing. Roman Škorňák, sa sjedištem na adresi K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Češka Republika, OIB / IČO /: 654 75 054, PIB / DIČ /: CZ7106165550, upisan u Trgovački registar Grada Ostrava. Ing. Roman Škorňák je osoba koja pri sklapanju i ispunjavanju ugovora djeluje u okviru svoje poslovne ili druge poduzetničke djelatnosti. Poduzetnik je koji izravno ili preko drugih poduzetnika opskrbljuje Kupca proizvodima ili pruža usluge.

Kupac naše internet trgovine je ili Kupac Kupac ili Kupac koji prilikom sklapanja i ispunjavanja ugovora djeluje u okviru svoje poslovne ili druge poduzetničke djelatnosti.

NEDOSTACI ROBE

Prodavatelj po primitku odgovara potrošaču da artikl nema nedostataka. Prodavatelj je posebno odgovoran potrošaču da u trenutku kada je potrošač preuzeo,

DEFEKTNA SITUACIJA

Ako artikl nema gore navedene karakteristike, potrošač može zatražiti i isporuku novog artikla bez nedostataka, osim ako je to nerazmjerno zbog prirode nedostatka, ali ako se nedostatak odnosi samo na dio artikla, potrošač može zahtijevati samo zamjenu dijela; ako to nije moguće, može odustati od ugovora.

Međutim, ako je to nerazmjerno zbog prirode kvara, posebno ako se nedostatak može otkloniti bez nepotrebnog odgađanja, potrošač ima pravo na besplatno otklanjanje kvara.

Potrošač ima pravo isporučiti novi artikl ili zamijeniti dio i u slučaju otklonivog kvara, ako artikl ne može pravilno koristiti zbog ponavljanja kvara nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka. U tom slučaju potrošač također ima pravo odustati od ugovora.

Ukoliko potrošač ne odustane od ugovora ili ne iskoristi pravo na isporuku novog artikla bez nedostataka, zamjenu njegovog dijela ili popravak artikla, može zatražiti razumni popust. Potrošač ima pravo na razumni popust čak i ako prodavatelj ne može isporučiti novi artikl bez nedostataka, zamijeniti njegov dio ili popraviti artikl, kao i ako prodavatelj ne otkloni situaciju u razumnom roku ili ako bi dogovaranje popravka moglo uzrokovati potrošaču znatne poteškoće.

Pravo manjkavosti ne pripada kupcu, ako je kupac prije preuzimanja stvari znao da stvar ima nedostatak, ili ako je kupac sam prouzročio nedostatak.

ROKOVI

Potrošač ima pravo ostvariti pravo na nedostatak koji se pojavi na robi široke potrošnje u roku od dvadeset i četiri mjeseca od primitka. Ako nedostatak postane vidljiv u roku od šest mjeseci od primitka, smatra se da je predmet bio neispravan u trenutku primitka.

Jamstveni rok počinje nakon primitka Robe od strane Kupca. Jamstveni rok za Kupca Kupca je 24 mjeseca, ali za Kupca koji pri sklapanju i ispunjavanju ugovora djeluje u okviru svoje poslovne ili druge poduzetničke djelatnosti, jamstveni rok je samo 12 mjeseci. Jamstveni rok se produljuje za vrijeme za koje je Roba bila u jamstvenom popravku. U slučaju zamjene Robe počinje teći novi jamstveni rok.

OSTALO

Prodavateljeva odgovornost za nedostatke ne odnosi se na habanje uzrokovano normalnom uporabom. Uobičajena upotreba odjeće, obuće i ostalih modnih dodataka, primjerice, je istrošenost ili oštećenje klina za pričvršćivanje, putnih i mehanizama za pričvršćivanje (ZIP, kopče, kopče, omče). Odgovornost prodavatelja za nedostatke ne odnosi se na oštećenja mehanizama nastala njihovim nepravilnim, nepravilnim ili jakim pričvršćivanjem, zatvaranjem, otvaranjem, odnosno oštećenjem kidanjem šavova, proklizavanjem ili kidanjem materijala i sl. pete potplata nepravilnim klizanjem cipela , brzo sušenje kožne obuće na grijanju, nepoštivanje redovitog čišćenja i podmazivanja kožnom zaštitnom opremom itd. Ukoliko takav nedostatak nije prijavljen i prijavljen prodavatelju odmah nakon što je kupac preuzeo narudžbu (tj. provjerom robe od strane kupca prilikom isporuke), smatra se da je kvar nastao nepravilnim korištenjem odn. to je istrošenost stvari normalne upotrebe.

Nadalje, odgovornost prodavatelja za nedostatke ne odnosi se na artikle prodane po nižoj cijeni za nedostatak za koji je ugovorena niža cijena, za rabljeni predmet za nedostatak koji odgovara stupnju korištenja ili istrošenosti koji je predmet imao prilikom preuzimanja. od strane kupca, ili ako to proizlazi iz prirode predmeta.

Na zahtjev potrošača, Prodavatelj je dužan potrošaču dostaviti pisanu potvrdu o obvezama koje proizlaze iz neispravne izvedbe u mjeri utvrđenoj zakonom (jamstveni list). Ako priroda stvari to dopušta, dovoljno je Kupcu umjesto jamstvenog lista izdati dokaz o kupnji s podacima (račun), koji mora sadržavati podatke kao jamstveni list. Jamstveni list mora sadržavati ime i prezime, ime ili poslovni naziv Prodavatelja, matični broj, sjedište, ako se radi o pravnoj osobi, odnosno prebivalište, ako je fizička osoba. Ako je jamstvo dulje od zakonskog, Prodavatelj će u jamstvenom listu navesti uvjete i opseg produljenja jamstva.

Potrošač ima pravo odustati od ugovora u svim slučajevima predviđenim zakonom. Odustajanje ima snagu protiv Prodavatelja od trenutka kada mu je dostavljena izjava Kupca o odustajanju od ugovora, ako su ispunjeni svi potrebni zakonski uvjeti. U slučaju odustajanja od ugovora, ugovor se ispočetka raskida i strane su dužne vratiti sve što su na temelju njega dale. U slučaju otkazivanja ugovora zbog ostvarivanja prava iz odgovornosti za nedostatke, Kupac vraća izvršenje izvršeno od strane Prodavatelja, samo u mjeri koja je objektivno moguća u datoj situaciji.

POSTUPANJE S PRITUŽBAMA

U slučaju da Kupac iskoristi svoje pravo zahtijevati otklanjanje nedostataka robe popravkom i u jamstvenom listu, za potrebe jamstvenog popravka Robe, imenovani poduzetnik se razlikuje od Prodavatelja, čije je sjedište ili sjedište. poslovanja je na istom mjestu kao i kod Prodavatelja ili u mjestu bliže Kupcu.Kupac ostvaruje pravo na jamstveni popravak kod poduzetnika navedenog u jamstvenom listu. Ove informacije možete pronaći u dokumentu koji zamjenjuje jamstveni list.

Kupac ima pravo zahtijevati jamstvene popravke u ovlaštenim servisima, čiji je popis priložen uz dokumentaciju za Robu, ili će ga Prodavatelj priopćiti na zahtjev Kupca.

Reklamacije, uključujući i otklanjanje nedostataka, moraju se riješiti bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od 30 dana od dana prigovora, osim ako se Prodavatelj i Kupac ne dogovore o duljem roku. Nakon isteka tog roka, Kupcu se priznaju ista prava kao da se radi o bitnoj povredi ugovora.

Rok za rješavanje reklamacije obustavlja se ako prodavatelj nije primio sve dokumente potrebne za rješavanje reklamacije (dijelove robe, druge dokumente i sl.). Prodavatelj je dužan u najkraćem mogućem roku od kupca zatražiti dodatne dokumente. Od tog datuma rok miruje do dostave tražene dokumentacije od strane kupca.

U situacijama kada je potrebno Robu poslati Prodavatelju ili servisnom centru, Kupac u vlastitom interesu robu drži pakiranu u prikladnom i dovoljno zaštitnom ambalažnom materijalu koji ispunjava zahtjeve prijevoza lomljive Robe, uključujući sav pribor i označava pošiljku s odgovarajućim simbolima.

Servis će od kupca tražiti da preuzme popravljenu robu nakon što je reklamacija uredno riješena.

Pravo na potraživanje jamstva prestaje u slučaju nestručne montaže ili nestručnog puštanja Robe u rad, kao i u slučaju nestručnog rukovanja, odnosno osobito pri korištenju robe u uvjetima koji ne odgovaraju parametrima navedenim u dokumentaciji.

Prilikom svakog posjeta serviseru kod kupca potrebno je izraditi zapisnik o uočenim nedostacima i obliku njihovog otklanjanja. Bez takvog protokola posjet servisera se ne uzima u obzir.

U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora ili pružanja popusta na kupoprodajnu cijenu, odgovarajuća uplata se vraća Kupcu prijenosom na bankovni račun ili se predaje u gotovini na blagajni u sjedištu tvrtke ili na adresi jedan od ustanova.

RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA IZMEĐU PRODAVATELJA I KUPCA

U slučaju da između Prodavatelja i Kupca iz kupoprodajnog ugovora ili ugovora o pružanju usluga nastane potrošački spor koji se ne može riješiti sporazumno , Kupac može podnijeti prijedlog za izvansudsko rješavanje takvog spor do naznačenog izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova.


Središnji inspektorat češke uprave za trgovinsku inspekciju
- ADR odjel Štěpánská 15
120 00 Prag 2

E- pošta: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupac također može koristiti platformu za online rješavanje sporova koju je postavila Europska komisija i koja je dostupna na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Završne odredbe

Ova pravila za žalbe stupaju na snagu 2. veljače 2010. Zadržavamo pravo izmjene postupka prigovora.